Moksliniai ir metodiniai darbai

1. Balandis A.V., Greičius S. Automobilių variklio užvedimo blokavimo būdas. Išradimas Nr.4708 // Išradimai, pramoninis dizainas, prekių paslaugų ženklai, firmų vardai: Valstybinio patento biuro oficialus biuletenis. – Vilnius, 2000, Nr.8.

2. Balandis A.V., Greičius S. Betono gaminio gaminimo būdas. Išradimas Nr.4716 // Išradimai, pramoninis dizainas, prekių paslaugų ženklai, firmų vardai: Valstybinio patento biuro oficialus biuletenis. – Vilnius, 2000, Nr.9.

3. Greičius S., Tumas V. Vairavimo įgūdžių ugdymo tyrimas //Transportas : VGTU ISSN 1392-1533. – Vilnius : Technika, 2000, XV t., Nr. 6. P 288 -292.

4. Greičius S., Vitkauskas K. Kelių policijos vykdomo prevencinio darbo poveikis eismo saugumui // Jurisprudencija: LTU ISSN 1392-6195. – Vilnius: LTU, 2002, 35 (27) tomas. P. 46-62.

5. Vitkauskas K., Greičius S. Pareigūnų vertybinių orientacijų ir motyvacijos ryšys bei jų poveikis studijoms. // Jurisprudencija: LTU ISSN 1392-6195. – Vilnius: LTU, 2002, 36 (28) tomas. P. 71-81.

6. S.Greičius, V.Čigrinas, A.Butavičius. Transporto priemonių priverstinio stabdymo, panaudojant šaunamuosius ginklus tyrimas saugumui // Jurisprudencija: LTU mokslo darbai. 2003. T. 51 (49).

7. Martinkus M., Greičius S. Ventiliacijos sistemų aerodinaminis skaičiavimas: metodinis leidinys – Kaunas: LŽŪU, 2002. p. 46.

8. Tumas V., Greičius S. Kelių eismo taisyklių pažeidimų įforminimas. – Mokomasis metodinis leidinys. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidy¬bos centras, 2002 – 95 p.

9. Greičius S., Vitkauskas K. Prevencinio darbo poveikis eismo dalyvių saugumui // Respublikinės mokslinės konferencijos Žmogaus ir gamtos sauga straipsnių rinkinys. – Kaunas: Akademija, 2003. P 22-26.

10. Greičius S., Tumas V. Autoavarijoms įtaką turinčių faktorių tyrimas // Saugus eismas. Straipsnių rinkinys – V: LTU Leidybos centras, 2003 – 67-75 p.

11. Greičius S., Vitkauskas K.  Research on stopping vehicle with the aid of a gun” // Аdministrativa un Kriminala Justicija: Latvijas Policijas akademijas zinatniski teoretisks žurnals. ISSN 1407-2971, Riga: Latvijas Policijas akademijas izdevums, 2004. Nr.3/4 (28/29), p. 68-71

12. С. Грейчюс , К. Виткаускас. Проблемы социальной защиты сотрудников  полиции Литвы // Аdministrativa un Kriminala Justicija: Latvijas Policijas akademijas zinatniski teoretisks žurnals. ISSN 1407-2971, Riga: Latvijas Policijas akademijas izdevums, 2005. Nr.2 (31), p. 36-44….

13. С. Грейчюс, К. Виткаускас. Проблемы обеспечения права сотрудников полийии Литвы на заработную плату. // Вестник Калининградского юридического института МВД России: Научно – теоретически журнал:  Калининград, Калининградский юридический  институт МВД России, Но.1 (7) / 2005. С. 86-93.

14. Greičius S., Seniutienė D. Šengeno konvencijos įtaka Lietuvos sienų apsaugos organizavimui // Jurisprudencija: LTU ISSN 1392-6195. – Vilnius: MRU, 2005, 73 (65) tomas. p. 77-86.

15. С. Грейчюс. Принципы охраны границ Европейского союза// Правохранителные органы стран Балтийского региона в борьбе с преступлениями в рамках закона о гражданстве: Материалы международной научно – практической конференции: Калининград, Калининградский юридический  институт МВД России, 27 апреля 2005 г., с.94-102

16. Greičius S. Valstybės sienos apsaugos tarnybos funkcijų realizavimo problemos // Respublikinės mokslinės konferencijos Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai straipsnių rinkinys ISBN 9955-9777-0-1. – Vilnius: MRU, 2005., p. 166-176.

17. Greičius S. Šaunamųjų ginklų panaudojimo valstybės sienos apsaugos tarnybos veikloje tyrimas // Respublikinės mokslinės konferencijos Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai straipsnių rinkinys ISBN 9955-9777-0-1. – Vilnius: MRU, 2005., p. 157-165.

18. Greičius S., Nagrockas R.. Motyvacijos įtaka studijų procesui // Respublikinės mokslinės konferencijos Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai straipsnių rinkinys ISBN 9955-9777-0-1. – Vilnius: MRU, 2005., p. 177-183.